Technologie praní v ozonem sycené lázni

Podstata účinků ozonem sycené vody Koncentrace ozonu ve vodě je dostatečná k dezinfekčním vlastnostem, ale není tak vysoká, aby poškozovala vlákno prádla a vedla k nežádoucí emisi ozonu do prostředí Ozon rozpuštěný ve vodě utváří již při pokojové teplotě s některými tenzidy klastry. Tento komplex efektivněji proniká do vlákna a tím uvolňuje z něho nečistotu.

Pednosti technologie

Zvýšení zdravotní bezpenosti prádla cestou biologické dekontaminace prádla a praky
a odstran
ním zbytkklasickch prostedkna praní z pedchozích cyklpraní, které ulpívají na vláknech prádla.

Vyšší úinnost praní a zvýšení konkurenceschopnosti poskytované prádelenské sluby.

Sníení energetické náronosti praní, protoe teplota láznna praní se pohybuje kolem 40°C

Prodlouení ivotnosti prádla ana dvojnásobek

Sníení amortizace nábalů žehlících stroj

Zvýšení produktivity práce prádelenského provozu, protoe se vraznsniuje objem pepírek a detaí skvrn na prádle.

Prádlo je v kvalitativních ukazatelích praní na úrovni poadavkkladench na prádlo pouívané ve zdravotnictví a ústavech sociální pée

Minimalizace ekologické stopy provozu. Odpadní voda z hlavního praní obvykle nedosahuje ani povolench koncentraních limitzneitní.

Prádlo zbavené reziduí lze ehlit pi teplotách 200 a220°C.

 

Celý článek si můžete stáhnout v PDF zde.Doporučujeme