Posilovač praní

Působí zesílení účinků lázně při praní prádla zašpiněného mastnotami např. ubrusy, prádlo z kuchyně, montérky, ale i prádlo znečištěné od mastí např. z kožního oddělení.

Návod k použití:
Modul se přidává do vyvářky spolu s prostředkem na praní.
Dávkování modulu je podle míry znečištění 0,2 - 0,5 ml na 1 litr lázně na praní.

Složení:
Modul obsahuje seguestranty, neionogenní a anionaktivní tenzidy.

Bezpečnostní informace:
Při vniknutí do oka zasažené místo ihned omýt proudem vody. Při vážnějších obtížích vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a ošetřit vhodným kosmetickým přípravkem. V případě zasažení oděvu, kontaminovaný oděv ihned odložit. Skladovat mimo dosah dětí.

Skladování:
Skladovat v suchých a čistých prostorách při teplotě 5°C - 25°C.

Likvidace obalů:
Vratné obaly předejte zpět dodavateli. Poškozené obaly předejte a zbytků k recyklaci a nebo zlikvidujte ve dvoustupňové spalovně s teplotou spalování ve druhém stupni a následným čištěním zplodin. Zbytky nevylévejte v koncentrovaném stavu do kanalizace. Nespo třebované zbytky, úkapy ap. likvidujte velkým zředěním a následnou kanalizací.

Informace o vlivu na životní prostředí:
Všechny organické složky jsou biologicky odbouratelné podle OECD.


Doporučujeme