Odstraňovač skvrn

Působí zesílení účinků lázně při praní prádla zašpiněného mastnotami např. ubrusy, prádlo z kuchyně, montérky, koupelnové soupravy ušpiněné od líčidel.

Návod k použití:
Odstraňovač se zředí v poměru 1 : 3 a aplikuje se přímo na místa velmi silného znečištěni. Po 10 minutách působení se prádlo obvyklým způsobem vypere.

Složení:
Modul obsahuje seguestranty, neionogenní a anionaktivní tenzidy a enzymy.

Bezpečnostní informace:
Při vniknutí do oka zasažené místo ihned omýt proudem vody. Při vážnějších obtížích vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a ošetřit vhodným kosmetickým přípravkem. V případě zasažení oděvu, kontaminovaný oděv ihned odložit. Skladovat mimo dosah dětí.

Skladování:
Skladovat v suchých a čistých prostorách při teplotě 5°C - 25°C.

Likvidace obalů:
Vratné obaly předejte zpět dodavateli. Poškozené obaly předejte a zbytků k recyklaci a nebo zlikvidujte ve dvoustupňové spalovně s teplotou spalování ve druhém stupni a následným čištěním zplodin. Zbytky nevylévejte v koncentrovaném stavu do kanalizace. Nespotřebované zbytky, úkapy ap. likvidujte velkým zředěním a následnou kanalizací.

Informace o vlivu na životní prostředí:
Všechny organické složky jsou biologicky odbouratelné podle OECD.


Doporučujeme