Modul deinkrustační FATTY

Je určen k deinkrustaci silně zamaštěného prádla.

Návod k použití:
Modul se přidá do do máchácí lázně ještě před praním, stejně jako modul deinkrustační Q. Dávkování modulu závisí na tvrdosti vody, míře inkrustace prádla a množství usazenin v pračce. Obvyklá dávka je 0,2 - 1,0 ml na 1 litr lázně. Optimální dávkování se stanoví podle hodnoty pH máchací lázně.

Složení:
Modul obsahuje seguestranta a slabé organické kyseliny, anionaktivní a neionogenní tenzidy.

Bezpečnostní informace:
Při vniknutí do oka zasažené místo ihned omýt proudem vody. Při vážnějších obtížích vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a ošetřit vhodným kosmetickým přípravkem. V případě zasažení oděvu, kontaminovaný oděv ihned odložit. Skladovat mimo dosah dětí.

Skladování:
Skladovat v suchých a čistých prostorách při teplotě 5°C - 25°C.

Balení:
Produkt se dodává ve vratných obalech o objemu 5, 15 a 50 litrů.

Likvidace obalů a zbytků:
Vratné obaly se předávají zpět dodavateli. Poškozené obaly zlikviduje spotřebitel v souladu s ustanovením zákona o odpadech. Zbytky se nevylévají v koncentrovaném stavu do kanalizace. Nespotřebo- vané zbytky, úkapy ap. se likvidují velkým zředěním vodou a následnou kanalizací.

Informace o vlivu na životní prostředí:
Všechny organické složky jsou biologicky odbouratelné podle OECD.


Doporučujeme