Modul deinkrustační ADP

Je určen k deinkrustaci prádla s obsahem do 12 % reziduí a posílení účinků pracovních lázní jak v předpírce, tak při hlavním praní.

Návod k použití:
Modul se přidává do předpírky s práškem na praní. Dávkování modulu je podle míry reziduí a znečištění 0,1 - 0,5 ml na 1 litr pracovní lázně. Modul je však i možné použít místo posilovače v hlavním praní silně znečišteného prádla.

Složení:
Modul obsahuje seguestranta na bázi Gemini, neionogenní a anionaktivní tenzidy.

Bezpečnostní informace:
Při vniknutí do oka zasažené místo ihned omýt proudem vody. Při vážnějších obtížích vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a ošetřit vhodným kosmetickým přípravkem. V případě zasažení oděvu, kontaminovaný oděv ihned odložit. Skladovat mimo dosah dětí.

Skladování:
Skladovat v suchých a čistých prostorách při teplotě 5°C - 25°C.

Balení:
Produkt se dodává ve vratných obalech o objemu 5, 15 a 50 litrů.

Likvidace obalů a zbytků:
Vratné obaly se předávají zpět dodavateli. Poškozené obaly zlikviduje spotřebitel v souladu s ustanovením zákona o odpadech.Zbytky se nevylévají v koncentrovaném stavu do kanalizace. Nespotřebo- vané zbytky, úkapy ap. se likvidují velkým zředěním vodou a následnou kanalizací.

Informace o vlivu na životní prostředí:
Všechny organické složky jsou biologicky odbouratelné podle OECD.


Doporučujeme