Gemini AX-1

Je tekutý prostředek na praní k posílení alkalických vlastností pracovní lázně.

Návod k použití:
Gemini AX 1 se používá na předpírku i hlavní praní. Dávkování prostředku je podle míry a charakteru znečištění 0,5 - 1,0 ml na 1 litr pracovní lázně. Prostředek je obvykle úspěšný v případech, kde konvenčí selhávají.

Složení:
Modul obsahuje neionogenní tenzidy a silné zásady.

Bezpečnostní informace:
Při vniknutí do oka zasažené místo ihned omýt proudem vody. Při vážnějších obtížích vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a ošetřit vhodným kosmetickým přípravkem. V případě zasažení oděvu, kontaminovaný oděv ihned odložit. Skladovat mimo dosah dětí.

Skladování:
Skladovat v suchých a čistých prostorách při teplotě 5°C - 25°C .

Balení:
Produkt se dodává ve vratných obalech o objemu 5, 15 a 50 litrů

Likvidace obalů a zbytků:
Vratné obaly se předávají zpět dodavateli. Poškozené obaly zlikviduje spotřebitel v souladu s ustanovením zákona o odpadech.Zbytky se nevylévejí v koncentrovaném stavu do kanalizace. Nespotřebo- vané zbytky, úkapy ap. se likvidují velkým zředěním vodou a následnou kanalizací.

Informace o vlivu na životní prostředí:
Všechny organické složky jsou biologicky odbouratelné podle OECD.

Doporučujeme